Vedtægter for

Næstved SJSI Vikings

§1, Navn Og Hjemsted

Foreningens navn er Næstved SJSI Vikings og dens hjemsted er Næstved Kommune.

§2, Formål

Formålet for Næstved SJSI Vikings er, gennem regelmæssige træningsaftner, at udvikle og dygtiggøre medlemmerne i Amerikansk Fodbold.
Det er også foreningen formål at give medlemmerne lejlighed til at deltage i turneringer med andre amerikansk fodbold klubber.

§3, Tilhørsfoldhold

Stk. 1.
Foreningen er en afdeling under Sct. Jørgens Skoles Idrætsforening (herefter kaldet SJSI).

Stk. 2.
Næstved SJSI Vikings er medlem af, under DAIF og DIF, specialforbundet DAFF (Dansk Amerikansk Fodbold Forbund).
Foreningen er underlagt dennes gældende love og bestemmelser.

§4, Bestyrelsen

Foreningen ledes, til daglig, af bestyrelsen bestående af formand, kasserer og sekretær samt 2 medlemmer.

Kassereren har, sammen med et andet medlem af bestyrelsen,
rådighed over foreningens likvide midler.

Bestyrelsen har ret til at forhandle og udarbejde kontrakter med trænere samt ledere.

§5. Tegningsret

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.
Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§6, Generalforsamling

Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Den ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 15. februar.
Og skal indvarsles skriftlig eller ved annoncering i et dagblad og/eller en ugeavis med mindst 3 ugers varsel.
Indvarslingen skal indeholde dagsorden.

Dagsorden for den årlige generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forgangne år
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse samt budget for det kommende år
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg
7. Eventuelt

På generalforsamlingen vælges en dirigent, denne må ikke være medlem af bestyrelsen.

I ulige år vælges formand, for to år af gangen.

I lige år vælges kasserer, ligeledes for to år af gangen.

Hvert år vælges en sekretær, to bestyrelsesmedlemmer, en revisor samt en revisorsuppleant.

Foreningen kan anvende et medlem uden for bestyrelsen som kasserer.
Pågældende har dog ingen stemmeret i bestyrelsesbeslutninger.

Ved begæring fra flertallet af de stemmeberettigede medlemmer, skal afstemningen foregå skriftligt.

Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal og stemmeberettigede og valgbare er medlemmer over 18 år.
Medlemmer der har kontingentrestance i klubben er ikke stemmeberettigede.

Medlemmer der ikke er til stede ved generalforsamlingen, kan ikke vælges til noget tillidshverv,
medmindre skriftligt tilsagn er givet.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden i hænde otte dage før generalforsamlingen.

Stk. 2.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når foreningsbestyrelsen finder det påkrævet,
og skal afholdes, når mindst 25% af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt kræver det med angivelse af begrundet dagsorden.

Ved ekstraordinær generalforsamling indkaldes der med samme varsel som ved den ordinære generalforsamling.

§7, Kontingent

Stk. 1.
Foreningens kontingent bliver fastsat på genrealforsamlingen og er gældende for et år af gangen.

Kontingentet opkræves månedsvis forud for såvel aktive som passive medlemmer.
Medlemmer kan fritages helt eller delvis for kontingent.
Denne beslutningen bliver taget af bestyrelsen.

Kassereren foranlediger kontingent opkrævet hos de pågældende medlemmer.

Kontingentet opkræves med angivelse af sidste betalingsdag.
Betales kontingentet ikke rettidig, kan opkræves et gebyr – fastsat af foreningens bestyrelse.
Betales kontingentet inkl. gebyr ikke inden for fristen,
der står i rykkerskrivelsen – kan det medfører udelukkelse fra foreningen/undervisningen.
Genoptagelse kan kun finde sted, når hele restancen er betalt.

Stk. 2.
Foreningen betaler et kontingent til hovedafdelingen.
Kontingentstørrelsen fastsættes på det ordinære repræsentantskabsmøde.
Kontingent fra passive medlemmer tilfalder foreningerne ubeskåret.

§8, Regnskab

Stk. 1.
Kassereren fører kartotek over medlemmerne samt et specificeret regnskab over indtægter og udgifter.

Regnskabsåret følger kalenderåret.
Det reviderede regnskab aflægges på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen skal inden 1. februar aflægge regnskabet for det foregående år til revisorerne.
Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskabet og beholdninger.

Stk. 2.
Godkendt regnskab sendes til hovedafdelingens kasserer straks efter generalforsamlingen er afholdt.

Sammen med det fremsendte regnskab vedlægges kopi af det til Næstved Kommune sidst benyttede ansøgningsskema vedrørende aktivitetstilskud.

§9, Medlemsindmeldelse

Som aktivt medlem i Seniorafdelingen kan enhver der er fyldt 18 år optages.
Som aktivt medlem af juniorafdelingen kan foreningen optage enhver i alderen 15 til 18 år,
og som aktivt medlem i ynglinge afdelingen kan bestyrelsen optage enhver i alderen 6 til 14 år.
Optagelse af medlemmer under 18 år, kræves der skriftlig samtykke fra forældre/værge.
Optagelsen af B-medlemmer kan ske fra det fyldte 18. år.

Ved indmeldelse skal opgives nødvendige data, endvidere skal flytning meddeles til kassereren.

Foreningen kan ikke optage et medlem, som tidligere er udelukket grundet kontingentrestance, før restancen er indfriet.

Den, der modtager indmeldelsen, kan nægte optagelse i foreningen under ansvar overfor sin bestyrelse,
men skal straks underrette denne om det passerede,
hvorfor bestyrelsen under ansvar overfor hovedbestyrelsen og repræsentantskabet træffer fornøden afgørelse.

§10, Medlemsudmeldelse Og Udelukkelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen.
Ved udmeldelsen betales for den kontingentperiode, i hvilken udmeldelsen finder sted.
Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelsen på udmeldelsen.

Overtræder et medlem foreningens vedtægter eller de af ledelsen givne forskrifter,
eller udviser en opførsel der gør vedkommende uværdig til fortsat at stå som medlem af foreningen,
kan foreningsbestyrelsen under ansvar overfor hovedbestyrelsen ekskludere den pågældende af foreningen.
Foreningens bestyrelse kan idømme karantæne i indtil 1 år.

Foreningsbestyrelsen er pligtig til omgående at indberette ethvert forhold om eksklusion og karantæne,
ligesom nægtelse af indmeldelse, jf. § 18, til hovedbestyrelsen.

§11, Udstyr

Klubbens udstyr kan lånes i op til 3 måneder, hvorefter udstyret forefalder til nyeste spiller.

§12, Opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tegnes på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede,
og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.


Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25.11.2017 med ikrafttræden pr. 25.11.2017